خانه / دسته‌بندی نشده / ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره ۵۵ فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد

ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره ۵۵ فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد

در این شماره می خوانید:

بررسـی عوامـل آلودگـی آب تـالاب بیـن المللـی شادگـان ۹
محمد قربانی
عذرا نادری
ارزیـابی ریـسک به روش FMEA و تأتیـراستقـرار الزامـات و مقـررات HSE برعـدد اولویـت ریـسک (RPN) درصنـعت فـولاد ۱۶
محرمعلی کریمی اصل
حسین فتحی
بررسـی ارتبـاط بین رفتـارهـای محـافظت از محیـطزیست با دانـش و نگرش­هـای زیـست محیطی (مطالعـه موردی مجتمع تولیـد روی بنـدرعبـاس) ۲۲
سیدمحمدرضا انجوی
شانتیا قاسم زاده
هادی سالاری
بحـران امنیتی – زیست محیـطی در دریـای خـزر(کاسپیـن) و نواحـی پیرامـونی اش (مطالعـه موردی شمـال ایـران) ۳۲
مریم وریج کاظمی
اثـرات گرمایـش جهـانی بر برخـی پارامتـرهـای اقلیـمی (مطالعـه مـوردی: شیـراز) ۴۰
مطهره اسفندیاری
محمدعلی حکیم زاده اردکانی
مزایای ترک قهوه- ۱۰ تغییـر که با تـرک قهـوه در بـدن شمـا اتفـاق می افتـد ۵۰
سهیلا شادمان
نیکولا تسلا- نابغـهای کـه اگـر ایده هایـش عملـی مـیشد جهـان اکنـون چهـره دیگـری داشـت ۵۴
ساختـاری بـرای محـاسبه هزینـه حـوادث ۷۴
جواد وطنی
تأثیر تغییر اقلیم در فراوانی سیل حوضه گرگانرود با استفاده از آنالیز مرتبـه اول (مدل هیـدرولوژیـکی بـارش – روانـاب) ۸۴
مریم مزیدی
گزارش آزمایشگاه تونل ملت- شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر ۱۰۴
سید علیرضا آشفته
بررسـی غلظـت فلـزات سنگیـن آب رودخانـه زهـره شهرستـان گچسـاران در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳   ۱۱۴

خرید فایل PDF این شماره:

RIAL 250,000 – خرید

مشاهده فهرست شماره های قبلی و بعدی (کلیک کنید)
خرید گروهی (کلیک کنید)

ماهنامه تخصصی زیستبان آب شماره ۵۶ فروردین ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید


Call Now Buttonدبیرخانه مرکزی